Szkolenia otwarte - ochrona środowiska

Lista szkoleń otwartych organizowanych przez EkoDialog

23 czerwca 2015 r. Monitoring ptaków na terenach planowanych farm wiatrowych: metody badań przedrealizacyjnych i porealizacyjnych

Warszawa
24 czerwca 2015 r. Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym dla inwestycji OZE

Warszawa
17 czerwca 2015 r. Najnowsze zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko w powiązaniu z Ustawą o ochronie przyrody – z uwzględnieniem praktyki orzeczniczej

Warszawa
1 grudnia 2014 r. Dostęp do informacji publicznej a udział stron i społeczeństwa w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Warszawa
7 lipca 2014 r. Wykłady i warsztaty „Ocena oddziaływania na środowisko – wybrane aspekty problemowe w ujęciu praktycznym”

Warszawa Wykładowca: Dr Joanna Sztyber
27 czerwca 2019 Ocena oddziaływania farm wiatrowych na nietoperze

Warszawa
14 kwietnia 2014 Ochrona środowiska przed hałasem dla inwestycji liniowych

Warszawa
13 grudnia 2013 r. Warsztaty dla inwestorów. Pisanie pism w postępowaniu w sprawie decyzji środowiskowej

Warszawa
9 grudnia 2013 r. Warsztaty dla organów administracji. Pisanie pism w sprawie decyzji środowiskowej

Warszawa
24 października 2013 r. Nowe zadania dla gmin – prowadzenie egzekucji administracyjnej – wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Warszawa