< Powrót do listy szkoleń

Nowe zadania dla gmin – prowadzenie egzekucji administracyjnej – wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Warszawa
24 października 2013 r.,
10.00-16.00
450 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W styczniu 2013 w ustawie o zmianie niektórych aktów prawnych wprowadzono zmiany dotyczące zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwestii stosowania środków egzekucyjnych.

Dotyczy to Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmiany niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 228). Wprowadzono w nich zapis, że ”wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji
z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.” (art. 6qa).

Postanowiono także, że w przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zarząd związku międzygminnego (art. 6r ust. 1b).

Taki stan rzeczy determinuje konieczność utworzenia w wszystkich urzędach gmin i miast komórek egzekucji administracyjnej.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają opracowanie w postaci zestawienia zadań organów egzekucyjnych i wierzycieli oraz uprawnień zobowiązanych w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trzy profile kandydatów na stanowiska urzędnicze związane z egzekucją opłaty „śmieciowej”, opis systemu egzekucji administracyjnej należności o charakterze pieniężnym oraz 41 wzorów postanowień samorządowego organu egzekucyjnego dot. windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej z punktu widzenia organu egzekucyjnego. Zapoznają się z koncepcjami utworzenia i organizacji pracy referatu egzekucji administracji, a także będą mieli możliwość uzyskania wiedzy o wzajemnych relacjach wierzyciel – organ egzekucyjny, czyli współpracy wewnątrz własnej jednostki organizacyjnej.

Dla kogo jest to szkolenie?

Adresatami szkolenia są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz przewodniczący związków komunalnych, skarbnicy, sekretarze oraz osoby, którym powierzono wykonywania obowiązków w zakresie egzekucji administracyjnej.


Program szkolenia

 1. Podstawa prawna powierzenia organom gminy zadań i kompetencji organu egzekucyjnego. Zadania referatu egzekucji administracyjnej.
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu egzekucji administracyjnej.
 3. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego:
  • celowości, obowiązkowości, niezbędności, zagrożenia,
  • poszanowania minimum egzystencji,
  • gospodarnego prowadzenia egzekucji,
  • stosowania prawnych środków egzekucyjnych,
  • niezależnego stosowania środków egzekucyjnych i środków represyjnych.
 4. Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania egzekucyjnego. Zadania wierzyciela i zadania organu egzekucyjnego – wzajemne relacje w sytuacji, gdy jest to ten sam podmiot.
 5. Wyłączenia spod egzekucji – zwolnienia z egzekucji składników majątkowych.
 6. Odpowiednie stosowanie KPA, postanowienia i zażalenia, postępowanie upominawcze i tytuł wykonawczy – badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej.
 7. Zarzuty – procedura i terminy rozpatrywania zarzutów. Dokumentowanie czynności egzekucyjnych.
 8. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.
 9. Koszty egzekucyjne, umorzenie kosztów egzekucyjnych, rozłożenie kosztów na raty, koszty obciążające wierzyciela.
 10. Egzekucja należności pieniężnych:
  • pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę,
  • ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej,
  • z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
  • z innych wierzytelności pieniężnych,
  • z papierów wartościowych,
  • z praw autorskich,
  • z udziału w spółce z o. o.,
  • z pozostałych praw majątkowych,
  • z ruchomości.
 11. Odpowiedzi na pytania i wątpliwości uczestników szkolenia.

Warszawa

Dogodna lokalizacja w centrum miasta. Szczegółowe informacji prześlemy na kilka dni przed szkoleniem

24 października 2013 r.,
10.00-16.00

450 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Nowe zadania dla gmin – prowadzenie egzekucji administracyjnej – wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Termin: 24 października 2013 r., godz. 10.00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.