Regulamin

§1

 1. Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usług przez EkoDialog Maciej Mikulski oraz prawa i obowiązki zarówno Zamawiającego jak i Organizatora.
 2. Wyjaśnienia pojęć stosowanych w dokumencie:
  • Organizator – EkoDialog Maciej Mikulski,
  • Zamawiający – podmiot dokonujący zgłoszenia na szkolenie,
  • Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniu,
  • Wykładowca – osoba prowadząca szkolenie.

§2
OFERTA SZKOLENIOWA EKODIALOG – SZKOLENIA OTWARTE

 1. Pełna oferta szkoleniowa Organizatora jest dostępna na stronie www.ekodialog.pl w zakładce Szkolenia Otwarte.
 2. Szkolenia odbywają się zgodnie z programem szkolenia i terminem przedstawionym w ofercie, z zastrzeżeniem sytuacji związanych z odwołaniem szkolenia opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnicy otrzymują wszystkie świadczenia opisane w ofercie szkoleniowej jako świadczenia zawarte w cenie szkolenia.

§3
SKUTKI PRAWNE I SPOSÓB DOKONANIA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

 1. Zamawiający dokonuje zgłoszenia na szkolenie poprzez wypełnienie i przesłanie do Organizatora wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Formularze Zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Organizatora www.ekodialog.pl, osobne dla każdego szkolenia.
 3. Przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem i stanowi zobowiązanie do zapłaty za szkolenie.
 4. Organizator akceptuje zgłoszenia w innej formie niż Formularz Zgłoszeniowy. Zamawiający może dokonać zgłoszenia również poprzez przesłanie wiadomości e-mail, przesyłając pismo faksem lub pocztą, jednak z wiadomości musi jednoznacznie wynikać, że jest to zgłoszenie na konkretne szkolenie. Przesłanie zgłoszenia w innej formie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem i stanowi zobowiązanie do zapłaty za szkolenie.
 5. Organizator potwierdza otrzymanie Formularza Zgłoszeniowego (lub zgłoszenia przesłanego w innej formie) w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym. Brak otrzymania informacji potwierdzającej w czasie 48 godzin od wysłania Formularza Zgłoszeniowego może oznaczać, że Organizator nie otrzymał Formularza Zgłoszeniowego. W takiej sytuacji zaleca się, by Zamawiający skontaktował się z Organizatorem w celu wyjaśnienia sytuacji.
 6. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia na szkolenie w sytuacji, gdy nie ma już wolnych miejsc na szkoleniu we wskazanym terminie lub gdy szkolenie nie odbędzie się z powodu braku minimalnej liczby uczestników lub sytuacji losowej niezależnej od Organizatora.

§4
POTWIERDZENIE, ODWOŁANIE I REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

 1. Zamawiający ma prawo anulować przesłane zgłoszenie i zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów najpóźniej w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed datą szkolenia. Rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej (w tym drogą mailową na adres: szkolenia@ekodialog.pl), przy czym decydująca jest data wpływu rezygnacji do Organizatora. Rezygnacja ze szkolenia po wskazanym terminie lub nieobecność na szkoleniu oznacza dla Zamawiającego obowiązek pokrycia kosztów szkolenia w całości.
 2. Najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia Organizator potwierdza lub odwołuje szkolenie poprzez przesłanie do Zamawiającego odpowiedniej informacji drogą mailową:
  • W przypadku potwierdzenia szkolenia, Organizator przesyła do Zamawiającego szczegółowe informacje organizacyjne. Zamawiający zgłaszający rezygnację ze szkolenia po otrzymaniu informacji o szkoleniu, będzie zobowiązany do opłacenia udziału w całości.
  • W przypadku braku minimalnej liczby uczestników szkolenia, Organizator przesyła do Zamawiającego informację o odwołaniu szkolenia. W takiej sytuacji Zamawiający ma możliwość przesunięcia swojego zgłoszenia na kolejny termin szkolenia, jeśli termin taki jest zaplanowany lub rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w każdym innym terminie niż podane wyżej, z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji losowych takich jak nagła choroba, poważne sprawy prywatne Wykładowcy czy sytuacji spowodowanych siłą wyższą.
 4. W przypadku odwołania szkolenia z powodu sytuacji opisanych w pkt. 3, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Zamawiającego z powodu odwołania szkolenia.

§5
PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE i FAKTURY

 1. Płatność powinna być dokonana na konto EkoDialog Maciej Mikulski: ING BANK ŚLĄSKI S.A. – 05 1050 1025 1000 0090 9557 2435 w terminie do 14 dni od daty szkolenia na podstawie faktury VAT przekazanej uczestnikowi w dniu szkolenia lub jeśli Zamawiający wyrazi takie życzenie – w inny ustalony z Zamawiającym sposób (pocztą, e-mailem w formacie pdf).

§6
REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu 15 dni roboczych po zakończeniu szkolenia w formie pisemnej na adres Organizatora, a także drogą mailową na adres: szkolenia@ekodialog.pl
 2. W ciągu 15 dni roboczych od otrzymania reklamacji Organizator udzieli odpowiedzi w formie pisemnej. W przypadku uznania zasadności reklamacji Organizator zaproponuje sposób rekompensaty.

§7
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 1. W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego, zostanie spisana odrębna umowa ustalająca prawa i obowiązki obu stron.

§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie niezbędne jest podanie danych osobowych Uczestnika szkolenia i / lub osoby do kontaktu: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy nr telefonu.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji Zamówienia.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest EkoDialog Maciej Mikulski, ul. Stępińska 48/58 lok. 4, 00-739 Warszawa.
 4. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do poprawiania swoich danych oraz wycofania zgody na dalsze przetwarzanie.