Nasza firma od wielu lat specjalizuje się we wspieraniu Samorządów w zakresie szeroko rozumianej ochronie środowiska.

541 gmin i powiatów
obdarzyło nas
zaufaniem
567 opracowanych
dokumentów
strategicznych
419 inwentaryzacji
terenowych
312 pozyskanych dotacji
na kwotę ponad
16 mln zł

Na podstawie długotrwałej współpracy z ponad 450 gminami i powiatami, doskonalimy nasze usługi, aby sprostać wszystkim wymaganiom i dostarczyć klientowi rozwiązania najwyższej jakości.

Nasze usługi charakteryzuje kompleksowe i indywidualne podejście do problemu, wsparcie na każdym etapie, a także po realizacji zadania oraz rzetelność wykonania.
Działamy na terenie całego kraju.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, oraz do umówienia spotkania z naszym przedstawicielem u Państwa w Urzędzie, na którym przedstawimy szczegóły i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Dla samorządów program ochrony środowiska

Programy Ochrony
Środowiska

Zgodnie z art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa organy wykonawcze (województwa, powiaty i gminy) zobowiązane są sporządzić odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska.

W ramach usługi opracowania POŚ zapewniamy:

 • kompleksowe i indywidualne podejście,
 • minimalny wkład pracy po stronie samorządu,
 • wsparcie na każdym etapie realizacji zadania,
 • opiniowanie projektu przez właściwe organy,
 • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • konsultacje społeczne,
 • przygotowanie projektu uchwały,
 • spójność dokumentu z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Środowiska.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia audytu jedynie pod kątem identyfikacji obowiązków w odniesieniu do przepisów ochrony środowiska.


Dla samorządów program usuwania wyrobów zawierających azbest oraz baza azbestowa

Program usuwania wyrobów
zawierających azbest wraz z inwentaryzacją

Oferujemy wykonanie kompleksowej usługi, spełniającej wszelkie wymogi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednocześnie przejmując niemal wszystkie obowiązki nałożone na gminę.

 • Wykonaliśmy już ponad 240 inwentaryzacji azbestu na terenie całego kraju.
 • Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie w pracach terenowych i kontaktach z mieszkańcami.
 • Korzystamy ze szczegółowych map lotniczych oraz profesjonalnego sprzętu lokalizacyjnego, co pozwala dotrzeć do wszystkich zabudowań na terenie gminy.
 • W ramach przeprowadzanych prac spisujemy również wyroby magazynowane na posesjach.
 • Na co dzień zajmujemy się analizami danych przestrzennych w systemach GIS.

W skład usługi wchodzą następujące działania:

 • pomoc w opracowaniu wniosku w ramach "Konkursu AZBEST" bądź dotacji WFOŚiGW,
 • profesjonalna inwentaryzacja wyrobów azbestowych w formie spisu z natury z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych,
 • opracowanie Programu Usuwania Azbestu,
 • wprowadzenie danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej,
 • przygotowanie warstwy obrysów zgodnie z wymogami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
 • przygotowanie dokumentacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • wsparcie na każdym etapie realizacji zadania.

Inwentaryzacje zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Inwentaryzacje zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków

W celu realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organ wykonawczy Gminy zobowiązany jest do otwarcia i prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Prowadzenie takiej ewidencji ułatwi opracowanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, kontrolę wywozu nieczystości płynnych i ich częstotliwości, czy realizowanie zapisów Aglomeracji kanalizacyjnej.

Nasz firma posiada bogate doświadczenie we wszelkiego rodzaju inwentaryzacjach i pracach terenowych. Przy realizacji zadań wykorzystujemy najnowsze technologie oraz oprogramowanie GIS.

W skład usługi wchodzą następujące działania:

 • szczegółową inwentaryzację zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (jak również podłączeń kanalizacyjnych i braku instalacji) na terenie gminy,
 • opracowanie wyników prac terenowych w wersji elektronicznej,
 • opracowanie szczegółowej mapy rozmieszczenia instalacji w formacie Esri Shapefile, ułatwiającej prowadzenie ewidencji.

Plan i program gospodarki niskoemisyjnej

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym określającym wizję rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej poprzez wyznaczenie mierzalnych, ambitnych, realnych i określonych w czasie celów. Precyzuje także sposób finansowania planowanych działań oraz metody ich monitoringu. Jest to jeden z kluczowych dokumentów w kontekście wykorzystania funduszy UE.

Oferowana usługa uwzględnia:

 • pozyskanie dofinansowania na realizację zadania (niektóre województwa),
 • rzetelną inwentaryzację zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy,
 • stworzenie bazy danych dotyczących emisji CO2,
 • opracowanie PGN wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym i analizą źródeł finansowania,
 • przygotowanie dokumentacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • przygotowanie projektu uchwały oraz wsparcie przy rozliczeniu projektu (przy pozyskaniu dotacji),
 • wsparcie na każdym etapie realizacji zadania,
 • opiniowanie projektu dokumentu u Doradców Energetycznych WFOŚiGW i NFOŚiGW.

Nasze dokumenty są stale konsultowane z Doradcami Energetycznymi, dzięki czemu spełniają wszystkie wymogi NFOŚiGW i WFOŚiGW.


Program gospodarki niskoemisyjnej

Programy Ograniczania
Niskiej Emisji

Podstawowym celem Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery dzięki kompleksowej likwidacji istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. Cel ten osiąga się poprzez wprowadzanie energooszczędnych, ekologicznych urządzeń grzewczych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W skład usługi wchodzi:

 • szczegółowa inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy na zasadzie ankietyzacji,
 • stworzenie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w formie arkusza kalkulacyjnego,
 • przygotowanie dokumentacji w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych,
 • opracowanie PONE w oparciu o analizę zebranych danych.

Plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Plany zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe

Ustawa Prawo Energetyczne nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich terenie.

Posiadanie planu pozwala m.in. na:

 • łatwiejszy dostęp do środków unijnych i pozostałych środków publicznych,
 • uzyskanie akceptacji społecznej dla rozwoju systemów energetycznych,
 • promocję i lepszy wizerunek gminy,
 • kształtowanie gospodarki energetycznej w sposób uporządkowany.

Kompleksowa usługa uwzględnia:

 • ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 • przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
 • możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, kogeneracji i zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
 • zakres współpracy z innymi gminami.

Programy Rewitalizacji

Programy Rewitalizacji

Program Rewitalizacji to strategiczny dokument, który stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Dokument ma na celu ustanowienie wieloletniego harmonogramu działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzającego do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

W skład usługi wchodzi:

 • szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji,
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych na każdym etapie tworzenia dokumentu, w tym spotkania konsultacyjne, warsztaty strategiczne i wywiady,
 • szkolenie z funkcjonowania i wdrażania Programu,
 • wsparcie w opiniowaniu projektu przez właściwe organy i zainteresowane strony,
 • przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli zajdzie taka potrzeba,
 • przygotowanie projektu uchwały.

Strategie Rozwoju

Strategie Rozwoju

Strategia Rozwoju jest niezbędnym elementem planowania długotrwałego rozwoju lokalnego. Pozwala także na skuteczne zarządzanie gminą. Posiadanie aktualnej strategii jest niezbędne ze względu na praktyczne aspekty dobrego zarządzania i regulacje prawne. Dokument gwarantuje też możliwość skutecznego pozyskiwania funduszy unijnych.

W ramach usługi zapewniamy:

 • przeprowadzenie badań na podstawie ankietyzacji,
 • organizacja i przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z zainteresowanymi stronami,
 • opracowanie Strategii Rozwoju uwzględniającej zebrane uwagi,
 • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli zajdzie taka potrzeba,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji towarzyszącej – pisma, ogłoszenia, obwieszczenia.

Gminne programy opieki nad zabytkami

Gminne programy opieki
nad zabytkami

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami stanowi zadanie własne Gminy, które wynika wprost z ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Gminy są zobowiązane aktualizować Program opieki nad zabytkami co 4 lata, oraz wykonywać sprawozdania z realizacji Programów co 2 lata.

Oferowana usługa składać się będzie z 3 etapów:

 • Faza poznawcza – zebranie i analiza istniejących materiałów o charakterze planistycznym i strategicznym opracowywanych na poziomie województwa i gminy z jednoczesnym rozpoznaniem zasobu dziedzictwa kulturowego gminy na podstawie gminnej ewidencji zabytków, rozpoznania stanu zachowania zabytków oraz dokumentacji i literatury przedmiotu.
 • Faza analiz i wniosków – analiza stanu dziedzictwa kulturowego gminy przeprowadzona na podstawie zebranych w trakcie fazy poznawczej informacji wraz z określeniem potencjalnych szans i zagrożeń dla zachowania i ochrony tego dziedzictwa w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
 • Faza programowania – określenie priorytetów, zadań i kierunków działań wraz z instrumentarium, w tym finansowania oraz kryteriami oceny realizacji gminnego programu.

Sporządzona zostanie również prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu, jeśli będzie ona wymagana.


Dotacje

Dotacje

Nasza firma specjalizuje się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych zarówno krajowych jak i dotacji UE. Doradzamy, opracowujemy wnioski, przygotowujemy pełną dokumentację towarzyszącą i pomagamy w rozliczeniu projektu. Pozyskujemy środki zarówno na inwestycje, jak i działania nieinwestycyjne.

W wielu przypadkach, tam gdzie to możliwe, posiłkujemy się dofinansowaniami na opracowanie sporej części gminnych dokumentów strategicznych, czy prac terenowych ze środków Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Środowiska, Regionalnych Programów Operacyjnych, Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych źródeł.

Jeśli zamierzacie Państwo przeprowadzić zadania inwestycyjne bądź nieinwestycyjne i zastanawiacie się Państwo nad możliwością wsparcia budżetu środkami zewnętrznymi, zapraszamy do kontaktu. Działamy na terenie całego kraju.


Geoportale Gminne

Geoportale Gminne

Geoportale to witryny oparte o serwer mapowy, które stwarzają duże możliwości rozwoju gmin, powiatów czy województw. Przynoszą korzyści mieszkańcom, a ich opracowanie wynika nie tylko z chęci nadążenia za trendami, ale także z obowiązków nałożonych na Samorządy.

Urzędy gromadzą dane przestrzenne na potrzeby różnych ewidencji. Udostepnienie tych danych w postaci geoportalu wpisuje się w postanowienia dyrektywy INSPIRE o uwolnieniu informacji przestrzennych.

Dając mieszkańcom narzędzie w postaci witryny mapowej Samorząd może udostępnić takie dane jak:

 • adresy nieruchomości,
 • działki ewidencyjne,
 • użytki gruntowe,
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • dane związane ze środowiskiem i jego ochroną.

Mieszkańcy mogą również przez portal nanosić swoje uwagi oraz proponować zmiany.

Chcąc usprawnić wymianę informacji między społeczeństwem a urzędem, uwolnić gromadzone dane przestrzenne i przechowywać w formie wygodniej witryny mapowej zapraszamy do kontaktu z naszym doświadczonym zespołem, który dostosuje rozwiązania do Państwa potrzeb.

Istnieje również możliwość prezentacji na gminnym geoportalu wyników inwentaryzacji terenowych dotyczących wyrobów azbestowych, czy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.


Fotowoltaika

Fotowoltaika

Systemy fotowoltaiczne to najbardziej ekologiczna technologia pozyskiwania energii elektrycznej. Nie generują one hałasu ani zanieczyszczeń i są poddawane recyklingowi. Ponadto pozwalają na znaczne oszczędności, a także zapewniają niezależność przy stale rosnących cenach prądu.

Nasza firma specjalizuje się w pozyskiwaniu środków na budowę instalacji fotowoltaicznych dla Samorządów, firm, a także odbiorców indywidualnych, a także kompleksową realizacją inwestycji. Posiadamy zespół specjalistów ze wszystkich niezbędnych dziedzin – pozyskiwania środków unijnych i krajowych, specjalistów OZE, audytorów energetycznych.

Na bieżąco analizujemy sytuację rynku dofinansowań i doradzamy najlepsze rozwiązania, zapewniając wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.


Audyty energetyczne

Audyty energetyczne

Audyt energetyczny to dokument zawierający analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Wskazuje zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, mającego na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, uzyskania ciepłej wody użytkowej, czy wentylacji i klimatyzacji.

Nasza firma posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu audytów energetycznych przedsiębiorstw, a także budynków użyteczności publicznej. W naszym zespole znajdują się audytorzy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie, należący do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Nasza oferta odznacza się kompleksowym podejściem, krótkim czasem realizacji oraz konkurencyjną ceną. W przypadku audytów energetycznych wykonywanych w celu pozyskania dotacji na konkretny cel, przygotowujemy również niezbędną dokumentację towarzyszącą.

W zależności od potrzeb klienta realizujemy Audyty energetyczne:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • budynków przemysłowych,
 • procesów technologicznych, źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
 • audyty elektroenergetyczne - optymalizacja zużycia energii elektrycznej w budynkach, instalacjach i wewnętrznych sieciach przesyłowych.

Inwentaryzacje przyrodnicze i ekspertyzy

Inwentaryzacje
przyrodnicze i ekspertyzy

Inwentaryzacja przyrodnicza dla wybranego obszaru, to działanie obejmujące katalogowanie zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych wraz z opisem zastosowanej metodyki.

Nasza firma wykonuje kompleksowe ekspertyzy przyrodnicze dotyczące siedlisk i gatunków objętych ochroną, a także analizy, raporty i inwentaryzacje przyrodnicze ukierunkowane ściśle na wybrane elementy fauny, flory oraz przyrody nieożywionej. Świadczymy usługi z zakresu doradztwa przyrodniczo-leśnego.

Nasi eksperci posiadają wieloletnią, specjalistyczną wiedzę z zakresu botaniki, dendrologii, ekologii, geomorfologii oraz wieloletnie doświadczenie w monitorowaniu procesów zachodzących w środowisku na każdym etapie realizowanego projektu. Posługujemy się nowoczesnym sprzętem pomiarowym przystosowanym do badań środowiskowych, a także specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym. Nasze ekspertyzy opieramy na dokładnych badaniach terenowych i obszernej dokumentacji fotograficznej.


Analizy GIS

Analizy GIS

Analizy z wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) pozwalają uzyskać szersze spojrzenie na analizowane zagadnienie, lepiej zaplanować miejsce dla poszczególnych przedsięwzięć oraz ułatwiają podejmowanie decyzji dając informacje o możliwych ich efektach.

Wykorzystanie rozwiązań GIS usprawnia:

 • proces podejmowania decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • wybór optymalnych miejsc pod inwestycje,
 • weryfikację i ocenę przydatności działek pod konkretne zamierzenie biznesowe,
 • proces sporządzania planów zagospodarowania i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowanie dokumentacji środowiskowych np. ocen oddziaływania na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć.

Kompleksowo wykonujemy analizy jak również oferujemy wsparcie technologiczne dla analiz. Wyniki mogą zostać przedstawione zarówno w postaci map, zestawień statystycznych, raportów jak i wynikowych danych przestrzennych GIS.


Wektoryzacja opracowań planistycznych

Wektoryzacja opracowań planistycznych

Wykonujemy wektoryzację oraz digitalizację dokumentów planistycznych na potrzeby dostosowania do wymogów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Na podstawie dokumentów mapowych (w formie papierowej lub cyfrowej), przygotowujemy ich wektorowe wersje w oprogramowaniu GIS. Każdy element planu zagospodarowania wzbogacony zostanie w informację opisową. Taka forma opracowania pozwala na automatyczne zliczenie powierzchni każdego z obszarów oraz wygenerowanie danych zawartych w tabeli atrybutów.

Kompleksowa usługa składać się będzie z:

 • skanowania i kalibracji dokumentów planistycznych,
 • dostosowania danych do układu współrzędnych,
 • wektoryzacji dokumentów planistycznych,
 • opracowania zbiorów metadanych.

Jeśli zależy Państwu na łatwości w pracy na danych przestrzennych, uporządkowaniu dużego zbioru danych, które w formie papierowej mogą ulec zniszczeniu oraz dostępności z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem z celu dostosowania usługi pod Państwa preferencje.


Inwentaryzacja Źródeł Ciepła

Inwentaryzacja
Źródeł Ciepła

Jedną z najczęściej wskazywanych przyczyn złej jakości powietrza jest niska emisja, czyli emisja zanieczyszczeń z przydomowych palenisk oraz transportu. Przeprowadzenie inwentaryzacji czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe pozwala na określenie potencjału gminy do wymiany, modernizacji lub likwidacji palenisk indywidualnych które nie spełniają odpowiednich norm. Oszacowanie ilości pieców znacząco pomoże Gminie w otrzymywaniu potrzebnych środków finansowych niezbędnych do dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania na proekologiczne. Działanie to wpisuje się w wojewódzkie programy ochrony powietrzna, uchwałę antysmogową oraz gminne plany gospodarki niskoemisyjnej.

Nasza firma posiada bogate doświadczenie we wszelkiego rodzaju inwentaryzacjach i pracach terenowych. Przy realizacji zadań wykorzystujemy najnowsze technologie oraz oprogramowanie GIS.

W skład usługi wchodzą następujące działania:

 • szczegółowa inwentaryzacja pieców i kominków na paliwo stałe poniżej V klasy,
 • Opracowanie wyników prac terenowych w wersji elektronicznej,
 • stworzenie mapy rozmieszczenia palenisk na paliwo stałe w formacie ESRI Shapefile, umożliwiającej prowadzenie ewidencji.
Drony

Kompleksowa
Oferta Promocyjna

Proponujemy kompleksowe rozwiązania promujące, łączące:

 • Ortofotomapę wybranego obszaru
 • Przewodnik po najważniejszych miejscach
  • ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
  • trakty historyczne
  • zabytki, nagrobki
  • punkty widokowe (z wizualizacją)
  • schroniska, hotele, restauracje
 • Dla obiektów w przewodniku
  • modelowanie 3D budynków
  • filmy oblotu dronem
  • panoramy 360
 • Film promujący, zmontowany z przelotów nad najważniejszymi miejscami
 • Zdjęcia i panoramy 360
 • Dodatkowe elementy naniesione na ortofotomapę

Usługi indywidualne
Jesteśmy stale rozwijającą się firmą, mamy wieloletnie doświadczenie w wielu gałęziach związanych ze środowiskiem.

Ze względu na wszechstronność naszej firmy, umożliwiamy składanie indywidualnych propozycji, które nie zostały wymienione w ofercie. Podejdziemy do ich wykonania kompleksowo, zajmując się tematem od początku do końca.


JEŚLI MACIE PAŃSTWO PYTANIA, ZACHĘCAMY DO UMÓWIENIA SPOTKANIA Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM

Umów się na spotkanie