Warunki zgłoszenia

  1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
  2. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 3 dni robocze przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
  3. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia i przekazanej uczestnikom na zakończenie szkolenia.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku ewentualne przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-3 i akceptujemy je.
  6. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.