< Powrót do listy szkoleń

Wdrożenie dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych – IED. Powiązanie z rozporządzeniem 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)

Warszawa
5-6 lutego 2013 r.,
10:00-16.00
900 zł za dwa dni, 500 zł za jeden wybrany zł netto
(+23% VAT) za osobę

W związku z wejściem w życie dyrektywy 2010/75/WE w sprawie emisji przemysłowych (IED) Kraje Członkowskie UE, a więc również Polska, zostały zobowiązane do transpozycji postanowień dyrektywy do 7 stycznia 2013 r. W związku z powyższym Polska przygotowała nowelizacje wielu aktów prawnych zmieniających obowiązujące przepisy z zakresu pozwoleń zintegrowanych, standardów emisyjnych dla instalacji oraz przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi.

Najistotniejsze zmiany wprowadzane są za pośrednictwem projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Jedna z podstawowych zmian wynikająca z zapisów w/w dyrektywy, dotyczy obowiązków operatorów instalacji, dla których wymagane jest pozwolenie zintegrowane,
w zakresie zgodności z wymaganiami Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT).

W świetle zapisów dyrektywy IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), wymagania najlepszych dostępnych technik zapisane w dokumentach referencyjnych BAT będą również publikowane przez Komisję Europejską w formie odrębnych decyzji wykonawczych tzw. konkluzji BAT. Decyzje te będą obowiązywały wprost Kraje Członkowskie, a dopuszczalne wielkości emisji w pozwoleniach zintegrowanych będą musiały być określane na poziomie zgodnym z granicznymi wielkościami emisji zapisanymi w konkluzjach BAT.

Ponadto nowelizacja przepisów wprowadzi szereg zmian dotyczących branży energetycznej związanych ze zmianą definicji źródła oraz zaostrzaniem dopuszczalnych wielkości emisji określanych w pozwoleniach zintegrowanych. Dyrektywa przewiduje również pewne mechanizmy elastyczne, których zadaniem jest wydłużenie czasu na dostosowanie instalacji spalania paliw do nowych wymagań.

Kolejna istotna zmiana dotyczy podejścia do kwestii ochrony gleby i wód podziemnych, gdzie operatorzy pewnych grup instalacji przemysłowych zobowiązani zostaną do sporządzenia tzw. raportu początkowego charakteryzującego stan gleby i wód podziemnych na terenie zakładu.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 dyrektywy IED w przypadku, gdy działalność obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji stwarzających zagrożenie oraz mając na uwadze możliwość skażenia gleby i wód podziemnych na terenie zakładu, operator przygotowuje i przedkłada właściwemu organowi raport początkowy przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji lub przed aktualizacją pozwolenia zintegrowanego w przypadku instalacji istniejących. Dyrektywa nie zawiera zamkniętej listy substancji, które powinny być traktowane jako stwarzające zagrożenie, dając jedynie odniesienie do rozporządzenia 1272/2008/WE, tzw. rozporządzenia CLP. Na podstawie zapisów tego rozporządzenia operatorzy instalacji będą musieli zidentyfikować zagrożenie stwarzane przez substancje, które są wykorzystywane, produkowane lub uwalniane z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

W odniesieniu do sporządzania ww. raportów Komisja Europejska przygotowuje wytyczne, które jednak jak na razie nie zawierają wskazówek, jak ocenić czy instalacja wykorzystuje, uwalnia lub produkuje substancje stwarzające zagrożenie, a w zawiązku z tym, czy wymagane będzie przygotowanie raportu początkowego. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa odpowiedni program na II dzień szkolenia dot. klasyfikacji substancji.

Projektowane przepisy dotykają również zagadnień niezwiązanych bezpośrednio
z dyrektywą IED, a wprowadzane są z uwagi na chęć uproszczenia i doprecyzowania zawiłych i niejasnych procedur.

Cel szkolenia

Przygotowanie się do zmian przepisów związanych z transpozycją dyrektywy IED.

Dla kogo jest to szkolenie?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się problematyką pozwoleń na emisję do powietrza i pozwoleń zintegrowanych, a w szczególności: pracowników administracji państwowej, odpowiedzialnych za wydawanie ww. pozwoleń zintegrowanych (urzędy marszałkowskie, starostwa, miasta na prawach powiatu, RDOŚ), pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska, kontrolujących kwestie pozwoleń emisyjnych, w tym IPPC/IED oraz pracowników przedsiębiorstw podlegających przepisom dot. pozwoleń zintegrowanych (IPPC/IED),

Szkolenie przeznaczone jest również dla kadry zarządzającej i operatorów instalacji, z których uwalniane są substancje do powietrza, osób zajmujących się problemami ochrony wód podziemnych i gleby, klasyfikujących substancje i mieszaniny chemiczne, a także wszystkich chętnych poszerzyć swoją wiedzę z zakresu IPPC, BAT, IED, CLP.


Program szkolenia

Dzień pierwszy – 5 lutego

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – transpozycja dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisjo przemysłowych (IED)

 1. Główne kierunki zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy Poś i niektórych innych ustaw w związku z transpozycją IED.
 2. Nowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
 3. Wpływ wymagań BAT na kształt pozwoleń zintegrowanych. Wymagania BAT dla wybranych branż przemysłowych.
 4. Mechanizmy elastyczne i zasady ich wykorzystywania. Warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w konkluzjach BAT.
 5. Procedury analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych. Procedura dostosowania decyzji do wymagań konkluzji BAT.
 6. Zmiany przepisów dotyczących dużych źródeł energetycznego spalania (LCP):
  • nowa definicja źródła,
  • zmiany w standardach emisyjnych,
  • możliwości korzystania z mechanizmów elastycznych.
 7. Ochrona gleb i wód podziemnych:
  • raport początkowy,
  • obowiązek oczyszczania terenu i analiza ryzyka.
 8. Omówienie pozostałych zmian w przepisach.
 9. Przepisy przejściowe – dostosowywanie.
 10. Daty wejścia w życie poszczególnych obowiązków.
 11. Konsultacje, dyskusja.

Dzień drugi – 6 lutego

Substancje stwarzające zagrożenie – sprawozdanie bazowe w dyrektywie IED (art. 22)

 1. Podstawowe informacje o rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP).
 2. Jakie substancje/mieszaniny spełniają definicję substancji/mieszanin stwarzających zagrożenie?
 3. Podstawowe informacje o kryteriach klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP.
 4. Rozeznanie w źródłach informacji o substancjach/mieszaninach stwarzających zagrożenie (karta charakterystyki, raport bezpieczeństwa chemicznego, załącznik VI do rozporządzenia CLP, wykaz klasyfikacji i oznakowania, etykiety substancji/mieszanin chemicznych).

Warszawa

Sala w dogodnej lokalizacji (szczegółowe informacje o miejscu szkolenia otrzymają Państwo kilka dni przed szkoleniem)

5-6 lutego 2013 r.,
10:00-16.00

900 zł za dwa dni, 500 zł za jeden wybrany zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Wdrożenie dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych – IED. Powiązanie z rozporządzeniem 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)

Termin: 5-6 lutego 2013 r., godz. 10:00-16.00
Miejscowość: Warszawa

  Uczestnicy szkolenia


  Osoba do kontaktu


  (*) - pole obowiązkowe

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.