Postępowanie z odpadami w obliczu COVID-19

14 kwietnia 2020 Ministerstwo klimatu opublikowało zalecenia dotyczące postępowania z odpadami będącymi zużytymi środkami ochrony indywidualnej lub produkowanymi przez osoby, co do których istnieje podejrzenie zarażenia wirusem SARS-CV-2 lub chorymi na COVID-19. Według wytycznych Komisji Europejskiej odpady przestają stanowić zagrożenie po 9 dniach.

Dla osób zdrowych

Środki ochrony indywidualnej stosowane przez osoby zdrowe po użyciu należy umieścić w worku. Po zawiązaniu powinien trafić on do odpadów zmieszanych.

Dla gmin

Gminy powinny współpracować z Wojewodami, Policją oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej w celu określenia adresów osób w kwarantannie, zarażonych lub chorych. Należy zapewnić tym osobom odpowiednio oznakowane worki na odpady. Oznakowanie np.: napisem, literą lub kolorem stosuje się w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów, jako pochodzących od osób potencjalnie zarażonych wirusem. Gminna powinna zapewnić odbiór tych odpadów nie rzadziej niż co 7 dni oraz zorganizować ich transport bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub do wyznaczonych miejsc zbierania odpadów od osób potencjalnie zarażonych. Magazynowanie tych odpadów należy prowadzić w zamykanych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach lub kontenerach. Gmina powinna ponadto zapewnić dezynfekcje pojemników na te odpady oraz środków ich transportu.

Dla osób potencjalnie chorych

Odpady należy gromadzić w workach, nie należy ich jednakże zapełniać powyżej 3/4 pojemności. Worków nie należy zgniatać, by ich nie uszkodzić. Po zapełnieniu worka należy go zawiązać, spryskać preparatem wirusobójczym i odczekać 72 godziny zanim wystawi się go poza miejsce odosobnienia. Następnie osoba przekazująca odpady do odbioru powinna umieścić worek w kolejnym, odpowiednio oznaczonym worku, szczelnie go zamknąć i zabezpieczyć dodatkowo taśmą samoprzylepną bądź sznurkiem oraz napisać datę i godzinę zamknięcia worka. Worek należy umieścić w zamykanym pojemniku na odpady tego typu. Wszystkie czynności należy wykonywać w rękawiczkach. Odpady będące zużytym sprzętem elektronicznym, bateriami lub świetlówkami należy gromadzić dopóki nie będzie można opuścić miejsca izolacji i przekazać tych odpadów.

Dla podmiotów odbierających odpady i nimi gospodarujących

Zaleca się magazynowanie odpadów przez 9 dni przed przekazaniem ich do przetworzenia. Odpady od osób potencjalnie zarażonych powinny być sortowane bez udziału ludzi. Jeśli nie ma takiej możliwości należy przekazać je do termicznego przekształcania lub składowania na składowiskach z instalacją do aktywnego odgazowania. Odpady pochodzące od osób potencjalnie zarażonych należy przetwarzać w pierwszej kolejności. Należy zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej obejmujące okulary lub przyłbice, maski, rękawiczki oraz ubrania robocze, a także płyn dezynfekujący. Dotyczy to także osób mających kontakt z odpadami pochodzącymi od osób potencjalnie zarażonych. Powinny one dodatkowo odpowiednio często wymieniać sprzęt ochrony indywidualnej oraz regularnie dezynfekować urządzenia (sortownicze i transportowe).