Konkurs AZBEST 2020

2 marca 2020

Konkurs Azbest 2020

Ministerstwo Rozwoju 28 lutego ogłosiło kolejna edycję konkursu Azbest. Dotyczy on realizacji zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Cele tego programu obejmują usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Włókna azbestowe wnikające do płuc mogą powodować ich uszkodzenie z rozwojem raka włącznie. Na pylenie azbestu ma wpływ stopień uszkodzenia wyrobów. Zaczynają one podlegać rozpadowi po kilkudziesięciu latach od wyprodukowania. Ważne jest więc usuwanie wyrobów zawierających azbest, gdyż większość z nich wprowadzono do użytku w XX wieku.

Dla kogo

Konkurs AZBEST 2020 jest skierowany do Jednostek Samorządu Terytorialnego wszystkich szczebli. Oferty JST, które uzyskały wsparcie w latach 2016-2019 nie będą rozpatrywane. JST mogą składać oferty na realizację zadań z bloku 2 (działania edukacyjno-informacyjne) i 3 (m.in.: inwentaryzacja wyrobów azbestowych). Oferty w ramach Konkursu AZBEST 2020 JST powinny złożyć do 31 marca 2020 do Ministerstwa Rozwoju. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2020. Zakończenie zadań powinno nastąpić do 16 października 2020 roku.

Co podlega ocenie

Oceny ofert w ramach Konkursu AZBEST 2020 dokona Departament Gospodarki Niskoemisyjnej. Ofertę powinien złożyć uprawniony do tego podmiot we właściwym terminie wraz z odpowiednimi załącznikami (zaświadczenie o wyborze wójta/burmistrza wraz z aktem ślubowania, opis wyboru podwykonawcy oraz kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia e-learningowego dla JST przez jednego z pracowników). Zadania ujęte w ofercie powinny być zgodne z zakresem konkursu. Ponadto należy zapewniać wymagany udział własny JST w wysokości minimum 20% oraz prawidłowo wypełnić formularz oferty. Oferty spełniające wymagania formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna jest podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Lista ta obejmuje oferty uprawnione do uzyskania dotacji według uzyskanej ilości punktów.

Trzy Grupy z bloku 3

Oferty z bloku 3 dzielone są na trzy grupy. Grupa 1 obejmuje JST, które do 23 lutego 2020 roku nie wprowadzały danych do Bazy Azbestowej (posiadają mniej niż 5 rekordów). Ta grupa podlega ocenie na podstawie posiadania Programu Usuwania Azbestu i umieszczenia informacji o nim w Bazie Azbestowej a także udziału własnego JST w finansowaniu zadania. Za udział JST powyżej 23,01% przysługuje najwyższa ilość punktów. Grupa 2 obejmuje JST, które większość danych (powyżej 69%) wprowadziły przed 2011 rokiem. Jeśli poziom ten jest powyżej 96% JST uzyskuje maksymalną ilość 5 punktów, które dodaje do puli przyznanej za Program Usuwania Azbestu i poziom finansowania zadania. Grupa 3 dotyczy JST, które pracowały w Bazie Azbestowej w ciągu ostatnich 5 lat. Najwięcej, to jest 5 punktów, przysługuje za regularną coroczną pracę, czyli 1 punkt za każdy rok. Ponadto ocenia się, podobnie jak w poprzednich grupach, posiadanie Programu Usuwania Azbestu oraz poziom finansowania zadania.

Zakończenie zadania

Wykonane zadanie obejmujące inwentaryzację azbestu (blok 3) należy zakończyć wprowadzeniem uzyskanych danych do Bazy Azbestowej. Dodatkowo należy wgrać warstwą obrysów obiektów zawierających wyroby azbestowe. Ponadto należy przekazać właściwemu Urzędowi Marszałkowskiemu dane dotyczące osób prawnych użytkujących wyroby azbestowe.

Obowiązki JST dotyczące azbestu

Jednostki Samorządu Terytorialnego powinny systematycznie aktualizować dane o ilości użytkowanych i unieszkodliwianych odpadów azbestowych. Dodatkowo powinny brać czynny udział w szkoleniach e-learningowych dotyczących azbestu.