Instalacje fotowoltaiczne- skąd można uzyskać wsparcie

28 lutego 2020 Energia Słońca jest jedną z form tzw. zielonej energii. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystują ją do produkcji energii elektrycznej. Aktualnie ogniwa są zbudowane głównie z krzemu, zwykle domieszkowanego, mogą być poli- lub monokrystaliczne, przy czym te drugie są bardziej sprawne. Prąd produkowany przez ogniwa jest następnie „zbierany” przez szynowody. Obecnie na jeden moduł przypada minimum 3-4 aż do 10 szynowodów. Mogą być one położone z przodu lub z tyłu ogniwa, co wpływa na jego sprawność i odporność na przegrzanie oraz zacienienie. Produkowany prąd może być magazynowany przez producenta lub oddawany do sieci ogólnej na podstawie stosownej umowy, wówczas niezbędne jest zainstalowanie falownika przekształcającego produkowany prąd stały na zmienny. Sprawność współczesnych ogniw wynosi około 20%. Istnieje wiele programów wspierających rozwój fotowoltaiki. Wykorzystywane w tym celu są zarówno środki krajowe, jak i unijne. Dofinansowanie można uzyskać od narodowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub funduszy wojewódzkich, ale również od gmin, które rozdysponowują uzyskane wsparcie unijne (z powodu ograniczonej ilości środków zwykle stawiają na instalacje solarne).

Mój Prąd

Program priorytetowy Mój prąd skierowany jest do odbiorców indywidualnych, którzy chcą rozpocząć wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby, ale w celach nie innych niż cele mieszkaniowe. Program nie odnosi się natomiast do rozbudowy istniejących instalacji. Kwota dotacji nie może przekroczyć 5 tyś zł. i 50% kosztów kwalifikowanych (zakupu i montażu). Przyznawana jest na projekty zakończone po 23.07.2019, ale przed dniem złożenia wniosku, czyli dotacja jest zwrotem już poniesionych nakładów. Instalowane urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi mieć zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzaniem wytworzonej energii do sieci energii elektrycznej oraz dostarczyć zaświadczenie operatora sieci potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego. Po wypłacie dofinansowania beneficjent jest zobowiązany do eksploatacji instalacji przez co najmniej kolejne trzy lata. Ubiegając się o dofinansowanie nie można uczestniczyć w żadnej innej formie wsparcia na dane przedsięwzięcie, możliwe jest jednakże odliczenie poniesionych kosztów od podatku, ale pomniejszonych o otrzymane dofinansowanie.

Czyste Powietrze

Program Czyste powietrze skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w takich domach. Skupia się na wymianie źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków i do tych celów przewiduje dofinansowanie oraz pożyczki preferencyjne. Można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcie, którego koszty kwalifikowane wynoszą od 7 do 53 tyś zł., przy czym pozostałą część można sfinansować pożyczką. Program przewidziany jest do 2029 roku. Wsparcie jest przyznawane tylko dla planowanych zadań, które jeszcze nie zostały wykonane. Rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku (z wyłączeniem dokumentacji projektowej). Od 1 stycznia 2020 r. program nie obejmuje zakupu i montażu źródeł ciepła i przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w domach nowobudowanych. Wsparcie montażu instalacji fotowoltaicznych można uzyskać jedynie w formie pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym, ale wówczas można ubiegać się o kwotę wynoszącą 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym nie mogą one przekroczyć 30 tyś zł. Wsparcie uzyskane w ramach programu można łączyć z innymi źródłami wsparcia, ale tylko jeśli łącznie nie przekroczą one 100% kosztów kwalifikowanych. Pomiędzy programami istnieją zasadnicze różnice. Poza wymienionymi powyżej inne jest również miejsce składania wniosków: nabór wniosków programu Mój Prąd prowadzi NFOŚiGW, zaś wnioski programu Czyste Powietrze przyjmują WFOŚiGW. Ponadto nabór wniosków programu Mój Prąd posiada ramy czasowe, zaś w przypadku programu Czyste Powietrze nabór jest ciągły.

Ulga termomodernizacyjna

Kolejną formą wsparcia może być ulga termomodernizacyjna umożliwiająca odliczenie kwoty poniesionych kosztów od podatku. Dotyczy właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Rzeczone przedsięwzięcie musi zostać ukończone w ciągu 3 lat, zaś poniesione koszty należy odliczać na bieżąco, osobno w każdym roku. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tyś zł.

Agroenergia

Program Agroenergia skierowany jest do rolników indywidualnych obrabiających nie więcej niż 300 ha użytków rolnych i prowadzących gospodarstwo osobiście oraz przynajmniej od 5 lat zamieszkałych w gminie, w której znajduje się jedna z użytkowanych nieruchomości rolnych. Celem programu jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Obejmuje budowę nowych jednostek wytwórczych energii wykorzystujących źródła odnawialne, kogeneracyjne (ale nie ze źródeł geotermalnych), lub ciepło odpadowe (ale nie z odpadów komunalnych). Wsparcie obejmuje pożyczki preferencyjne i dotacje. Pożyczki mogą obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych, zaś dotacje do 40% i nie więcej niż 800 tyś zł. Program przewidziany jest do 2025 roku, przy czym umowy mogą być zawierane do 2023 roku. Nabór wniosków prowadzi NFOŚiGW w trybie ciągłym. By móc złożyć wniosek należy przeprowadzić audyt energetyczny zgodnie z zaleceniami NFOŚiGW.

Wsparcie dla JST

Istnieją również formy wsparcia rozwoju instalacji fotowoltaicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzone są one w ramach WFOŚiGW na podstawie odrębnych programów o różnych poziomach wsparcia w zależności od województwa.