Hierarchia postępowania z odpadami

12 maja 2020 Ilość produkowanych odpadów wzrasta, zbyt wolno spada natomiast ilość odpadów zmieszanych. Według ustawy o odpadach hierarchia postepowania z odpadami obejmuje: zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne procesy odzysku oraz unieszkodliwianie. Celem jest gospodarka odpadami o obiegu zamkniętym. O tym, jak ważna jest odpowiedzialna gospodarka odpadami przypomina Dzień bez śmiecenia, który odbywa się 11 maja.

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Obejmuje wszystkie rodzaje odpadów. Proponowane działania opisuje Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów. W przypadku odpadów komunalnych promowane jest naprawianie i ponowne wykorzystywanie używanych przedmiotów oraz zakup produktów trwałych. Ponadto zaleca się korzystanie z produktów wielokrotnego użytku, w tym z akumulatorków, zamiast jednorazowych baterii oraz z toreb wielorazowych. Proponuje się unikanie jednorazowych sztućców, naczyń i ręczników. Zwraca się również uwagę na potrzebę edukowania mieszkańców w zakresie kompostowania indywidualnego oraz efektywnego wykorzystania żywności w gospodarstwach domowych. W Programie promuje się ponadto banki żywności oraz ograniczenie konsumpcjonizmu i zbędnych zakupów.

Przygotowanie do ponownego użycia

Jest to wydzielenie ze strumienia odpadów produktów, które nadają się do ponownego użycia oraz czynności, które to umożliwią. Obejmują one sprawdzanie i czyszczenie produktów, które nie wymagają naprawy. Konserwacja i odnawianie tych, które tego wymagają oraz naprawę uszkodzonych produktów. Wśród działań jest również magazynowanie produktów, które mogą być ponownie użyte.

Recykling

Jego podstawą jest segregacja odpadów i przetworzenie ich na nowe produkty. Celem jest oszczędność energii oraz dóbr naturalnych. Selekcja powinna odbywać się już na etapie kupowania produktu. Zaleca się wybieranie tych, których opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania lub przetworzenia. Segregacja odpadów powinna prowadzić do zmniejszenia ilości zalegających na składowiskach śmieci i zanieczyszczenia środowiska. Może pomóc rozwiązać również problem dzikich wysypisk śmieci.

Inne procesy odzysku

Obejmuje odzysk niektórych składników produktu lub jego regenerację. Jest to również wykorzystanie odpadów jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii. Jest to także wykorzystanie niektórych odpadów na powierzchni ziemi w celu przyniesienia korzyści rolnictwu lub poprawy stanu środowiska.

Unieszkodliwianie

Są to procesy powodujące zniesienie zagrożenia dla ludzi i środowiska powodowane przez odpady. Obejmują obróbkę biologiczną lub fizyczno-chemiczną odpadów. Jest to również ich termiczne przekształcanie. Działania te obejmują również składowanie  odpadów w przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych miejscach. Powinno być to jednakże działanie ostateczne i tymczasowe dopóki nie znajdziemy metody przetworzenia tych odpadów. .