Europejski Dzień Parków Narodowych

25 maja 2020 24 maja jest Europejskim Dniem Parków Narodowych. Tego właśnie dnia w 1909 roku powstał pierwszy w Europie Park Narodowy – Sarek, który znajduje się w północnej Szwecji. W Polsce mamy 23 Parki Narodowe.

Prawo

Według ustawy o ochronie przyrody Park Narodowy to wyróżniający się szczególnymi wartościami obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha. Na jego obszarze ochronie podlega cała przyroda i walory krajobrazowe. Celem utworzenia parku jest zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazu, a także odtworzenie siedlisk. Poza ochroną przyrody ważnym zadaniem parków narodowych jest również edukacja przyrodnicza. Udostępnianie terenu parku odbywa się w sposób, który nie wpływa negatywnie na przyrodę.

Zakazy

Na terenie Parku zabrania się m.in.: zabijania zwierząt oraz niszczenia roślin i grzybów. Polowania, połowy, zbieranie dzikich roślin i grzybów również są zakazane. Ponadto zabroniony jest ruch pieszy, rowerowy, narciarski i konny poza wyznaczonymi trasami. Biwakowanie i palenie ognisk dopuszczane jest jedynie w wyznaczonych do tego miejscach. Ograniczenia dotyczą ponadto stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin, a także wprowadzania organizmów genetycznie modyfikowanych. Na odstępstwa od zakazów zezwolić może minister właściwy do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii dyrektora parku narodowego.

Parki w Polsce

1 czerwca 1932 roku powstał Pieniński Park Narodowy, 11 sierpnia tego samego roku zaś Białowieski Park Narodowy. Są to dwa najstarsze parki narodowe w Polsce. Najmłodszym parkiem jest natomiast Park Narodowy „Ujście Warty” utworzony 1 lipca 2001 roku. Największą powierzchnię zajmuje Biebrzański Park Narodowy i jest to ponad 592 km². Najmniejszy jest natomiast Ojcowski Park Narodowy, który obejmuje powierzchnię ponad 21 km².

Parki na świecie

Park Narodowy Yellowstone utworzony 1 marca 1872 roku w Stanach Zjednoczonych jest najstarszym parkiem narodowym na świecie. Jednym z najmłodszych zaś jest Park Narodowy South Downs powołany w 2010 roku na terenie Wielkiej Brytanii. Park Narodowy Grenlandii posiada największą powierzchnię, bowiem ustanowiono go na 972 tyś. km² . Najmniejszy jest natomiast Park Narodowy Moyenne Island na Seszelach. Obejmuje on jedną wyspę o powierzchni niecałych 9 ha.

Turystyka

Zasady udostępniania Parku dla zwiedzających określone są w planie ochrony. Wyznacza się w nim miejsca, które mogą być dopuszczone dla ruchu turystycznego oraz liczbę osób mogących tam przebywać jednocześnie. Wyznaczone szlaki i miejsca mogą być jednakże czasowo lub stale zamknięte, jeśli jest to uzasadnione ochroną przyrody. Park narodowy jest bowiem domem dzikich zwierząt, ludzie powinni pozostać tam tylko gośćmi, lub, jeśli będzie to wymagane, przestać się tam pojawiać.