< Powrót do listy szkoleń
Pobierz formularz zgłoszenia

Przepisy ustawy PRAWO WODNE z dnia 20 lipca 2017 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

Warszawa
11 grudnia 2019 r.,
10:00 - 16:00
550 zł netto
(+23% VAT) za osobę

11 września 2019 r. weszła w życie Ustawa zmieniająca ustawę Prawo wodne. Zmiany zachodzą między innymi w kwestiach finansowania działalności służb państwowych. Nie są to jednak jedyne aktualizacje z jakimi napotkamy się w nowym prawie.

Szkolenie z przepisów ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. uwzględnienia zmiany wprowadzone ustawami:

– z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw;

– z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne;

– z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;

– z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw;

– z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw;

– z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

 

W trakcie oferowanego szkolenia przedstawiona zostanie między innymi najnowsza nowelizacja, która dotyka takich obszarów jak:

– elementy brane pod uwagę przy opracowaniu strategii morskich,

– ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego,

– przeniesienie zadań (kompetencji) niektórych innych organów na organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” i przeniesienie zadań w ramach  Wód Polskich,

– finansowanie niektórych zadań administracji wodnej

– pozwolenia i zgody wodnoprawne

– terminy wykonywania niektórych obowiązków

– zmiany w terminologii

Cel szkolenia

Zapoznanie się ze zmianami w ustawie Prawo wodne.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla inwestorów, firm budowlanych, samorządowców, przedstawicieli administracji publicznej oraz wszystkich, którzy na co dzień mają do czynienia z Prawem wodnym.


Program szkolenia

I. Zasady ogólne nowej ustawy:
– jakie zagadnienia reguluje ustawa;
– wyłączenia z zakresu działania przepisów ustawy;
– podział na dorzecza, regiony wodne, zlewnie oraz nadzory wodne;
– organy właściwe w gospodarowaniu wodami;
– podział wód;
II. Korzystanie z wód;
– korzystania powszechne, zwykłe i szczególne, w tym na potrzeby działalności gospodarczej;
– usługi wodne, w tym trwałe odwadnianie obiektów i wykopów budowlanych;
– obowiązki zakładów realizujących usługi wodne;
III. Ochrona wód:
– cele i podstawowe zasady ochrony wód;
– które ujęcia wody wymagają ustalenia strefy ochronnej i jak ta strefa powinna być urządzona;
– czym jest analiza ryzyka oraz kto i kiedy jest zobowiązany do jej opracowania;
IV. Ochrona przed powodzią:
– decyzje wymagane na realizację robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;
– jakie działania są zakazane na wałach oraz przy wałach przeciwpowodziowych;
V. Budownictwo wodne i melioracje wodne:
– urządzenia i budowle będące urządzeniami wodnymi;
– inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych;
– rozbudowa, przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych, w świetle przepisów Prawa wodnego;
– kto jest obowiązany utrzymywać urządzenia wodne, a kto urządzenia melioracji wodnych;
– decyzja legalizacyjna urządzeń wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, a decyzja o ich likwidacji lub o wykonania urządzeń zapobiegających szkodom;
– w jakich sytuacjach następuje zmiana stanu wody na gruncie, po ilu latach następuje przedawnienie zmian;
VI. Gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa:
– które wody i grunty pokryte tymi wodami stanowią własność Skarbu Państwa;
– czym jest linia brzegu;
– jaka jest różnica między gruntem pod wodami według ewidencji gruntów i budynków, a gruntem pokrytym powierzchniowymi wodami płynącymi według Prawa wodnego;
– czyją własność stanowią budowle wzniesione na gruncie pokrytym wodami płynącymi;
VII. Zgoda wodnoprawna:
– rodzaje zgód wodnoprawnych;
– czym jest przyrzeczenie wodnoprawne, w jakich przypadkach można uzyskać przyrzeczenie wodnoprawne,
– jakie dokumenty są wymagane do uzyskania przyrzeczenia wodnoprawnego;
VIII. Pozwolenia wodnoprawne:
– podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych;
– jakie obowiązki muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym;
– kiedy jest możliwe ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego;
– kiedy pozwolenie wodnoprawne podlega zmianie w trybie art. 163 kpa;
– kiedy można cofnąć pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania;
– kiedy stwierdza się wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego i jakie obowiązki można nałożyć po wygaśnięciu lub cofnięciu pozwolenia;
– następstwo prawne;
– kiedy można przenieść pozwolenie wodnoprawne na inny zakład;
IX. Zgłoszenie wodnoprawne;
– w jakich przypadkach jest możliwe działanie na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego;
– kiedy organ może wnieść sprzeciw;
X. Ocena wodnoprawna;
– ocena wodnoprawna, przypadki w jakich ocenę wodnoprawną zastępuje ocena oddziaływana na środowisko;
– rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2019 r. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rodzajów inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej.
XI. Przykłady i pytania w czasie omawiania poszczególnych tematów.


Wykładowca
Lucyna Osuch-Chacińska

inżynier, absolwentka Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Współautor Prawa wodnego i przepisów wykonawczych, jak również opracowująca interpretacje tej ustawy. Autorka artykułów z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa wodnego w szeregu specjalistycznych periodykach. Wieloletni pracownik naczelnych organów administracji w gospodarce wodnej (aktualnie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie). Prowadząca szkolenia z zakresu Prawa wodnego dla pracowników administracji, a także zajęcia dla studentów PW, PŚ i UŚ.


Warszawa

Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, budynek Millennium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, samo centrum miasta (Plac Zawiszy), ok. 600 metrów od Dworca Centralnego.

11 grudnia 2019 r.,
10:00 - 16:00

550 zł netto
(+23% VAT) za osobę

W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:
• wykłady,
• materiały szkoleniowe,
• obiad,
• serwis kawowy,
• zaświadczenia uczestnictwa.


Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego.
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź minimum w 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.


Pobierz formularz zgłoszenia

Masz pytania?

Specjalista ds. projektów szkoleniowych

793 187 724
(22) 127 54 60
szkolenia@ekodialog.pl

Zapisz się na szkolenie:
Przepisy ustawy PRAWO WODNE z dnia 20 lipca 2017 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

Termin: 11 grudnia 2019 r., godz. 10:00 - 16:00
Miejscowość: Warszawa

    Uczestnicy szkolenia


    Osoba do kontaktu


    (*) - pole obowiązkowe

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Prywatność i Warunki Google.